آخرین اخبار

آگهی دعوت ب مجمع عمومی فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت

ادامه مطلب
دعوت به مجمع عمومی سالانه

دعوت به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام

ادامه مطلب
معارفه مدیر عامل جدید

انتصاب مهندس سلطانیانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملَی سرب و روی ایران

ادامه مطلب

تولیدقرص نقره

2,075 کیلوگرم

تولید سال1401

تولید سرب

3,861 تن

تولید سال 1401

تولید روی

4,405 تن

تولید سال 1401

تماس با ما

درخواست تماس