آخرین اخبار

آگهی دعوت ب مجمع عمومی فوق العاده

سود سهام 1399

نحوه پرداخت سود سهام سال مالی 1399

ادامه مطلب
جهش 80درصدی تولید نقره

در 5 ماهه ابتدای سال1400 رکورد تولید نقره شکسته شد

ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملّی سرب و روی ایران

ادامه مطلب

تولیدقرص نقره

4,254 کیلوگرم

تولید سال 99

تولید سرب

5,725 تن

تولید سال 99

تولید روی

5,004 تن

تولید سال 99

تماس با ما

درخواست تماس