آخرین اخبار

آگهی دعوت ب مجمع عمومی فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت ملی سرب و روی ایران و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید

ادامه مطلب
سود سهام 1399

نحوه پرداخت سود سهام سال مالی 1399

ادامه مطلب
جهش 80درصدی تولید نقره

در 5 ماهه ابتدای سال1400 رکورد تولید نقره شکسته شد

ادامه مطلب

تولیدقرص نقره

4,254 کیلوگرم

تولید سال 99

تولید سرب

5,725 تن

تولید سال 99

تولید روی

5,004 تن

تولید سال 99

تماس با ما

درخواست تماس