احیای نظام مشارکت کارکنان (نظام پیشنهادات)

  • ۰

احیای نظام مشارکت کارکنان (نظام پیشنهادات)

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل،

مدیرامورکارخانجات، مدیر منابع انسانی و مدیر محیط زیست شرکت برگزار شد، آقای دکترمنفرد، مدیر محترم عامل به احیای نظام مشارکت(نظام پیشنهادات) تاکید کردند.
با توجه به اینکه این نظام در فاصله سالهای ۱۳۷۵تا ۱۳۸۴ در این شرکت فعال بوده و منشاٌ تحولات و خیر و برکت زیادی بوده است مقرر شد اقدامات عملی برای استقرار و اجرای مجدد این نظام صورت گیرد و در گام اول آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی دهی به کارکنان در دستور کار قرار گرفت.


ثبت نظرات

جستجو