تشکیل کار گروه ایمنی و بهداشت

  • ۰

تشکیل کار گروه ایمنی و بهداشت

به منظور تقویت اقدامات پیشگیرانه حفاظتی، ایمنی و بهداشت

در کارخانجات شرکت ملی سرب و روی ایران کارگروهی تخت عنوان “ایمنی و بهداشت” تشکیل شد. اعضای این کارگروه مدیرامور کارخانجات، مدیر منابع انسانی، مدیر محیط زیست، مدیر فنی و سرپرست ایمنی و بهداشت هستتند که تحت نظر مستقیم مدیرعامل فعالیت می کنند.
نخستین جلسه این کارگروه در واحد ایمنی و بهداشت تشکیل و در رابطه با مسائل گوناگون بحث و تصمیم گیری شد.
تعامل و هم فکری بیشتر با پزشک طب کار شرکت، رعایت استانداردهای ملی بهداشت، اقدامات آموزشی و اطلاع رسانی به کارگران و کارکنان در رابطه با روش های ساده پیشگیری از بیماری های شغلی از موارد مهم این تصمیمات بوده است.


ثبت نظرات

جستجو