آگهی مزایده

  • ۰

آگهی مزایده

دسته بندیبازرگانی داخلی

شرکت ملی سرب و روی ایران در نظر دارد؛ اقلام مازاد خود را به شرح پیوست اسناد از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و دریافت مدارک مزایده از مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ لغایت ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ به آدرس : زنجان -کیلومتر۱۲جاده قدیم تهران-شرکت ملی سرب و روی ایران امور بازرگانی مراجعه فرمایند.آخرین مهلت تحویل پاکت تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بازگشایی پاکت ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ می باشد.ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس : ۳۳۷۹۹۶۰۶-۰۲۴


ثبت نظرات

جستجو