پذیرش مقاله در ژورنالAdvances in social sciences

  • ۰

پذیرش مقاله در ژورنالAdvances in social sciences

دسته: اخبار

پذیرش مقاله “Assessment of studying Books as the  

 

original source of Knowledge Acquisition by the top-level managers in zinc Industry”

در ژورنال”Advances in social sciences Research”

مقاله توصیفی- توضیحی ارائه شده توسط جناب آقای مهندس اسحق رزاقی مدیرعامل شرکت ملی سرب و روی ایران و آقای دکتر جعفری عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با عنوان ” شناسایی فاکتور “مطالعه کتاب” بعنوان منبع اصلی کسب دانش در جامعه آماری مدیران ارشد صنعت روی” در ژورنال  Advances in social sciences Research از صفحه ی ۱۲ تا ۱۹، مورد تایید و چاپ قرار گرفت.

در این مقاله تلاش بر تبیین سه سوال، منابع کسب دانش رسمی و غیررسمی برای مدیران صنعتی ارشد کدامند؟، این منابع چگونه و در چه زمانی بکار گرفته می شوند؟ و کیفیت و کمیت منابع کسب دانش چگونه ارزیابی می شود؟ بوده و اعضای جامعه ی هدف مورد مطالعه، مدیران ارشد و میانی صنعت روی ایران می باشد.

شایان ذکر است روش تحقیق این پژوهش علمی به لحاظ هدف، توضیحی – توصیفی، به لحاظ متغیرها، کمی و کیفی، به لحاظ نتایج، کاربردی و عملی، به لحاظ زمانی، مقطعی و به لحاظ روش، پیمایشی (نظرسنجی) می باشد.

با عنایت به نقطه نظرات و اولویت بندی های منابع سازمانی بر پایه ی سطح اهمیت، این تحقیق نشان داده که سطح کیفی دانش اکتسابی مدیران به نسبت پائین بوده، فلذا توصیه شده که شرایط فعلی بصورت اساسی ارتقاء داده شود. در این مقاله دلیل پایین بودن میزان دانش اکتسابی توسط مدیران صنعت روی، کمبود سطح کمی و کیفی  مطالعه این افراد شناسایی گردیده است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اولویت بندی مدیران برای منابع در دسترس، با شاخص های معرفی شده توسط علم مدیریت منطبق نبوده، بنابراین به نظر می رسد که مدیران شناخت بالایی نسبت به موضوعات علمی جدید نداشته و نیاز به آگاهی بیشتر و اطلاع به روزتری از قواعد برنده ی(winner rules) دنیای رقابتی که از طریق اکتساب سریع و پایدار دانش محقق می گردد، دارند.

جهت مشاهده مقاله در سایت ژورنال اینجا کلیک کنید.

 


نظر بگذارید