بازدید مدیر عامل شرکت مهراقتصاد ایرانیان

  • ۰

بازدید مدیر عامل شرکت مهراقتصاد ایرانیان

روز سه شنبه (دهم مرداد) دکتر الهی شکیب

مدیر عامل شرکت مهر اقتصاد ایرانیان و دکتر سعد محمدی مدیر عامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران به همراه هیات همراه از شرکت ملی سرب و روی ایران بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مهندس رزاقی مدیر عامل شرکت ملی سرب و روی ایران گزارشی از اهم فعالیت های این شرکت در حوزه های تولید ، بازرگانی ، محیط زیست ، نیروی انسانی و برنامه های راهبردی جهت دستیابی به تولید ۸۰۰۰ تن شمش روی و ۵۰۰۰ تن شمش سرب ارائه کردند.

دکتر سعد محمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران نیز رهنمودهایی را در خصوص بهبود روند تولیدو دریافت مواد اولیه بخصوص ماده معدنی سرب ارائه نمودند.

دکتر الهی شکیب ضمن گفتگو با مدیران شرکت  ابراز امید واری کردند روزهای خوبی در انتظار  شرکت ملی سرب و روی ایران باشد.

در پایان مدیران عامل شرکت مهر اقتصاد ایرانیان و هلدینگ توسعه معادن روی ایران ضمن حضور در مجتمع از کارخانه سرب شرکت ملی سرب و روی ایران بازدید به عمل اوردند.


نظر بگذارید