آگهی فروش اکسیژن مایع

  • ۰

آگهی فروش اکسیژن مایع

شرکت ملی سرب و روی ایران در نظر دارد ۶۰ تن اکسیژن مایع مازاد تولید رابه فروش برساندمتقاضیان می توانند پیشنهاد قیمت خود را بصورت مکتوب به واحدبازرگانی این شرکت به شماره فکس ۰۲۴۳۳۷۹۹۶۰۲ ارسال نمایند

 


نظر بگذارید